Чергові загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВБУДДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ»
Повідомляє, що згідно рішення Наглядової ради від 25.04.2014 року
18 червня 2014 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів
за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, буд. 25-г, офіс 21,

Початок зборів о 14-00, реєстрація учасників з 12-00 по 13-50.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів.
2. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київбуддеталькомплект» за 2013 рік.
3. Звіт ревізора та затвердження висновків про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про надання дозволу на укладання директором Товариства від імені Товариства значних правочинів, а саме договорів підряду на суму до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень та договорів купівлі-продажу на суму до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень в період з 18.06.2014 р. по 18.06.2015 р.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу.

З матеріалами щодо порядку денного загальних зборів можна ознайомитись, звернувшись в комісію по підготовці до зборів (Телефон для довідок 425-12-07).

Основні показники фінансово — господарської діяльності за 2013 рік

Найменування показників
Період
Звітний
Попередній
Всього активів
4020,8
4584,8
Основні засоби (залишкова вартість)
187,5
213,0
Довгострокові фінансові інвестиції
4,9
4,9
Запаси
742,4
564,5
Сумарна дебіторська заборгованість
2283,4
3069,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
14,5
1,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-
-382,6
-258,2
Власний капітал
-192,2
-67,8
Статутний капітал
190,4
190,4
Поточні зобов’язання
4213
4652,6
Чистий прибуток (збиток)
-124,4
6,6

 

Залиште перший коментар

Залиште відгук

Ваш e-mail (не публикуєтся).


*