Річна інформація емітента цінних паперів 2016 р

Зміст

3. Основні відомості про емітента.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація про засновників та_або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

6. Інформація про посадових осіб емітента.

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

11. Відомості про цінні папери емітента.

11.1. Інформація про випуски акцій

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

13.1. Інформація про основні засоби емітента

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів ем

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.3. Інформація про зобов’язання емітента

ІІІ. Основні відомості про емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

XI. Опис бізнесу

Баланс СМП

Звіт про фінансові результати СМП

Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління

Титульний аркуш

 

Залиште перший коментар

Залиште відгук

Ваш e-mail (не публикуєтся).


*