Річна інформація емітента цінних паперів 2015 р

Зміст
Основні відомості про емітента
Інформація про стан корпоративного управління. Загальні збори акціонерів.
Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління
Основні відомості про емітента. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Інформація про посадових осіб емітента. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Iнформація про осіб, послугами яких користується емітент
Відомості про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про основні засоби емітента
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформацiя щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. Інформація про зобов’язання емітента
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Опис бізнесу
Текст аудиторського висновку (звіту)
Баланс СМП
Звіт про фінансові результати СМП
Титульний аркуш

Залиште перший коментар

Залиште відгук

Ваш e-mail (не публикуєтся).


*